SK.2023-044

Medezeggenschapsraad

Het woord zegt het al: medezeggenschap is het recht om mee te beslissen over zaken waarbij je betrokken bent. De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee ouders met een kind op De Schakel, twee ouders met een kind op De Hoeksteen en twee leerkrachten van beide scholen.

De MR heeft veel expertise in huis en komt regelmatig bijeen om beleidsonderwerpen te bespreken en gevraagd en ongevraagd advies te geven. Ook heeft de MR het recht om met bepaalde onderwerpen in te stemmen. De MR behartigt via de oudergeleding de belangen van de ouders en daarom is het belangrijk dat de MR weet wat er bij de ouders leeft.

De MR is bereikbaar via mrschakel@fluenta.nl.